แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - MUTTRAINING

หน้า: [1]
1
MUT training Center  ขอเสนอหลักสูตรอบรม  "การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind Building)"

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้ออบรม

1.  ความหมายและบทบาทความสำคัญของการมีจิตสำนึกในการบริการ
2. การสร้างบุคลิกภาพในการบริการ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และการสังเกตพฤติกรรมลูกค้า
4. เทคนิคการสร้างจิตสำนึกในการบริการ
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหา Best Practice

วิทยากรโดย
ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค และ ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
โทร 0-2988-3666 ต่อ 2360-1, 092-2464638
อีเมล training@mut.ac.th2
MUT Training Center  จัดอบรม  "พื้นฐานการควบคุมแบบอัตโนมัติ" รุ่นที่ 19
ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ชนม์รัตน์ ตติยวรนันท์

หัวข้อการฝึกอบรม
1.  บรรยายความรู้แบบทฤษฎีของระบบควบคุม 
2.  การอธิบายพฤติกรรมของระบบด้วยสมการทางคณิตศาสตร์   
3.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมแบบเชิงเส้นและข้อดีที่เหนือกว่าการควบคุมแบบปิด/เปิด 
4.  ความรู้เบื้องต้นของตัวควบคุมแบบ PID 
5.  ฝึกทักษะการปรับแต่งตัวควบคุมแบบ P, PI, PD, PID

รูปแบบการอบรม          บรรยายและฝึกปฏิบัติ

สนใจสอบถามรายละเอียด
โทร. 0-2988-3655 ต่อ 2360-1
training@mut.ac.th
http://Http://www.training.mut.ac.th

3
สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดอบรม
หลักสูตร
"สื่อสารขั้นเทพในที่ทำงานด้วยเทคนิค 360º Communication (Strategic Creative Communication 360°)"รุ่นที่ 6

วันที่ 24 สิงหาคม 2561

หัวข้อการฝีกอบรม
 1. Universal communication principle
 2. ความสำคัญของการสื่อสาร
 3. สื่อสารอย่างไรให้โดนใจ
 4. Creative Communication
 5. ฟังก่อนคิด เทคนิค การฟัง (Listening Technique)
 6. Systemic thinking แบบ 360 องศา
 7. Make an Impact with Key message
 8. Communication in different way.
 9. Expertise and Q&A

สนใจสอบถาม
02-988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 2360-1
training@mut.ac.th

4

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT Training Center)
จัดอบรม หลักสูตร " การจัดการ Traffic อินเทอร์เน็ตด้วย cache server (ขั้นสูง) โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux" รุ่นที่ 4

วันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2561

   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบ Cache Server รวมไปถึงการ Configure ระบบให้มีประสิทธิภาพ เช่น การควบคุมการใช้ปริมาณ Bandwidth, การควบคุมการเชื่อมต่อเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

หัวข้อการฝีกอบรม
- การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux และการสร้าง Model ในการทดลอง
- การติดตั้งพื้นฐาน Proxy Server (Squid Server for Linux)
- การติดตั้งระบบ Filter บน Squid Server
- การติดตั้งระบบ QoS บน Squid Server
- การติดตั้ง transparent caching บน Squid Server
- การติดตั้ง Neighbor proxy server
- การทํารายงานสถิติใช้งาน Proxy Server

MUT Training Center
http://Http://www.training.mut.ac.th
training@mut.ac.th
Tel.  02-9883655, 02-988-3666  ต่อ 2360-1

หน้า: [1]